Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Teknik Dizel Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verileriniz (özgeçmiş formu içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi ve ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge), iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirket’in işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda sayılan amaçlarla İşlenen Kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız  dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına hukuki dayanaklar çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. E-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan şirketimiz, internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu aracılığı ile toplanmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Başvuru
İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, Teknik Dizel  web adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu“  belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu………@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimizin  sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) kvkkbilgi@teknikdizel.com üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için Teknik Dizel İnternet sitemiz.Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan  İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.

Açık Rıza
Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, Şirketin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla özgeçmişimde yer alan ve mülakat ve iş görüşmeleri sırasında Şirketin insan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere Şirkete ilettiğim her türlü kişisel verimin, Şirket tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Şirket tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların Şirket’in insan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin Şirket tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin Şirket yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Şirketin insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine özgür irademle onay veriyorum.

Adayın Adı-Soyadı:
İmza:
Tarih: